เราคือใคร


เราคือ “SMO Design Studio”
เราเป็น ทีมงานขนาดเล็ก ที่มีความฝันขนาดใหญ่
เราเป็น นักสร้างความสุขในพื้นที่
เราเป็นนักออกแบบสิ่งก่อสร้าง/พื้นที่ เพื่อชุมชน
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่คนส่วนใหญ่สามารถเป็นเจ้าของได้
เราเป็น นักกิจกรรม และสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรี ศิลปะในพื้นที่
เรามีการทำงานที่มีความเป็นเพื่อน รับฟัง เข้าใจ ปรับเปลี่ยน และมีความยืดหยุ่นสูง
เราเข้าใจว่า หลายคนมีความฝันอยากสร้างธุรกิจของตัวเอง
และธุรกิจต้องสร้างรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้ดี
“SMO Design Studio” is our name.
We are a small team with a big dream.
We are the happiness creator.
We are the designer for the site or building for community and SME business.
We are an activity organizer who creates the music and artistic events in various sites.
We will work together with you as a team with friendliness,understanding
and flexibility to your needs.
We realize that many people have dreamed of having their own business to earn their lives.

เราสร้างความสุขในพื้นที่
We make happiness to the space


ด้วยโมเดลการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สัมพันธ์กับความต้องการทางธุรกิจ โดยใช้แนวคิดทางด้าน
ศิลปะ ธรรมชาติ ชุมชน ผสมผสานกันให้ออกมาเป็นงานที่กลมกลืนกับชุมชน เราออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะกับกิจกรรมในพื้นที่ โดยคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมเดิมผสานกับการออกแบบสมัยใหม่
เราเน้นความสุขของเจ้าของ และคนใช้พื้นที่เป็นหลักในการทำงาน The model of Music and Artel are designed to what customer needs, with the concept of art and nature integrating to community environment. We design each area to make it suit for the community activities and maintain its main culture and architecture with some modern designs. We give priority to the owner’s and the users’ happiness.

เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นความสุข
Changing the space to be Happiness