Music and Artel
ปรับพื้นที่ให้เป็นความสุข

มิวสิคแอนด์อาร์ตเทล คือโครงการที่เราออกแบบ ปรับปรุง เป็นเจ้าของ และ บริหารจัดการเองทั้งหมด โดยใช้แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ และแนวคิด ทาง
ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ที่แตกต่างกันตามทำเล ประเภทคนใช้พื้นที่ และที่สำคัญคือ ความต้องการและความชอบของเราเอง
Music and Artel is our main project which is administrated by our team. We integrate the idea of landscape architecture to your own
business, according to the usages of each area that meet your needs.
โครงการทั้งหมดมีทั้งพร้อมให้บริการ และกำลังปรับปรุง โดยให้คนที่สนใจ สามารถ เช่าพื้นที่ เพื่อการพักผ่อน เพื่อการค้า และเพื่อการจัดกิจกรรม
สันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ได้ ตาม บริการที่แต่ละโครงการของเราจัดสรรไว้ให้ เนื่องจากเรามีโครงการที่เป็น
ธุรกิจของเราเอง ทำให้เรามีประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการพื้นที่ และ การบริหารธุรกิจ ที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้สนใจได้อย่างดี